POISTENIE AU_PAIR

 

Poistenie Au-Pair

zahŕňa:

- poistná ochrana pre au-pair pobyt v zahraničí

- rozsah platnosti Európa a Svet

- maximálna dĺžka poistenia 365 dní

- kryje aj stáže, študijné pobyty a povinné praxe

 

Poistné krytie:

Au-pair/ Študent cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov

- Maximálne náklady na poistné plnenie v bodoch 1.-6.    200 000 €

 

1. Prevoz do najbližšej nemocnoce/ preloženie do 100%
2. Ambulantné ošetrenie do 100%
3. Pobyt v nemocnici do 100%
4. Prevoz liekov do 100%
5.

 Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára

(vrátane ambulantného lietadla)

do 100%
6. Repatriácia v prípade smrti do vlasti do 100%
Ročné poistné  
Európa 149
Svet 398

 

Poistenie Au-pair/študent slúži pre zjednávanie celoročných produktov pre Au-pair a študujúcich. V module sú iba dve sadzby podľa územnej platnosti pre Európu a svet. Poistenie je možné zjednať iba pre osobu, ktorá v deň počiatku poistenia nedovŕšila 30 rokov. Ak je táto podmienka splnená, zostáva poistenie v platnosti, aj keď by poistená osoba v priebehu poistnej doby 30 rokov dovŕšila. Poistná ochrana v takomto prípade končí uplynutím poistnej doby.