ROČNÉ POISTENIE

ROČNÉ CESTOVNÉ POISTENIE:

° Poistenie liečebných nákladov do 220 000 

° Poistenie pátrania a záchrany do 14 000 

° Úrazové poistenie do 20 000 

 

 

Poistenie liečebných nákladov do 220 000 

Ak počas Vašej dovolenky utrpíte úraz alebo akútne ochoriete, musíte sa dať na mieste ošetriť. Ošetrenia a prevozy Vás v zahraničí môžu vyjsť draho, nakoľko zdravotná poisťovňa neprepláca celú čiastku. Dodatočne môžu nastať náklady aj pre spolucestujúcich, napr. pri hospitalizácii rodinného príslušníka.

 

° Prevoz do najbližšej nemocnice/ preloženie

Preberieme náklady na prepravu do najbližšej nemocnice a potrebnú zdravotnú prepravu na preloženie, ak počas Vašej dovolenky utrpíte úraz, alebo akútne ochoriete.

 

° Ambulantné ošetrenie

Preberieme náklady za ošetrenie a lieky v zahraničí, ak počas Vašej dovolenky utrpíte úraz alebo akútne ochoriete.

 

° Pobyt v nemocnici

Preberieme náklsdy za pobyt v nemocnici a predpísané lieky v zahraničí, ak počas Vašej dovolenky utrpíte úraz alebo akútne ochoriete.

 

° Prevoz liekov

Ak potrebný liek v zahraničí v mieste dovolenky nie je k dispozícii, zorganizujeme jeho rýchly prevoz a preberieme náklady prevozu.

 

° Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára / vrátane ambulantného lietadla)

V niektorých krajinách je vybavenie nemocníc nedostačujúce a preto, ak je pacient schopný prevozu, zorganizujeme prevoz a preberieme jeho náklady vrátane ambulantného lietadla. Prevoz sa uskutoční na Slovensko alebo do jeho susedných štátov, ak sa cesta tam začala. V takomto prípade zavolajte na núdzové číslo, aby sme mohli prevoz zorganizovať, náklady preberieme iba v prípade, že prevoz organizuje Európska. Náklady budú uhradené priamo. Vy nemusíte nič platiť nič.

 

° Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní

Ak Váš pobyt v nemocnici trvá dlhšie ako 5 dní zorganizujeme cestu tam a späť Vám blízkej osobe a preberieme tým vzniknuté náklady a naviac preberieme náklady na prenocovanie.

 

° Návrat do vlasti spolupoistenej osoby

Ak Váš poistený spolucestujúci musí svoj rezervovaný pobyt predčasne ukončiž z dôvodu Vášho prevozu alebo na základe Vášho pobytu v nemocnici ho musí predĺžiť, preberieme náklady na spiatočnú cestu, ktoré vzniknú nepoužiteľnou alebo iba čiastočnou použiteľnosťou rezervovaných a zaplatených cestovných lístkov/ leteniek na spiatočnú cestu. Cesta domov sa uskutoční priemerným dopravným prostriedkom, do ambulantných lietadiel možno vziať ďalšiu osobu len vtedy, ak je v lietadle dostatok miesta.

 

° Doprava detí do vlasti

Ak sa z dôvodu úrazu, ochorenia, smrti nemôžete postarať o spiatočnú cestu Vašich detí, zorganizujeme príchod opatrovníka, ktorý dopraví Vaše deti späť zo zahraničia.

 

° Repatriácia v prípade smrti do vlasti

V prípade smrti zorganizujeme a preberieme náklady za prevoz telesných pozostatkov do vlasti

 

 Poistenie pátrania a záchrany do 14 000 

° Náklady na pátranie a záchranu

Ak utrpíte úraz na horách alebo na mori a ocitnete sa v núdzi, zaplatíme za Vás náklady na pátranie (napr. horskou službou) a náklady na Vašu záchranu (napr. prevoz zo zjazdovky vrtuľníkom do nemocnice)

 

 Úrazové poistenie do 20 000 

° Odškodnenie v prípade trvalých náslrdkov úrazu

Ak úraz, ktorý ste počas dovolenky utrpeli, zanechá trvalé následky vo výške min 50%, bude Vám vyplatené jednorazové poistné plnenie vo výške poistnej čiastky.

 

Modul Ročné poistenie slúži pre zjednávanie ročných produktov. Produkty sa odlišujú rozshom poistenia vo variantoch pre jednotlivca alebo rodinu. Rodina je rovnako ako u dených tarífdefinovaná skupinou osôb, v ktorej môžu byť maximálne 2 dospelí a maximálne 5 detí. Jednotlivec si môže u produktov liečebné nákladyročné a Cestovné poistenie ročné zjednať okrem turistickej cesty aj poistenie na manuálnu prácu. U ročných poistení je vekové obmedzenie do 70 rokov. Výnimku tvoria produkty Komplexné cestovné poistenie ročné PLUS a Komplexné cestovné poistenie ročné VIP, ktoré nie sú vekovo obmedzené . Zjednávanie je rovnaké ako u denných taríf.

 

 

Ročné cestovné poistenie
  Poistenie liečebných nákladov - ročné Cestovn poistenie - ročné Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP
Poistenie storna    
Poistenie pre prípad
prerušenia cesty
   
Poistenie zmeškania dopravného
prostriedku a oneskoreného
návratu do vlasti
 
Poistenie batožiny  
Poistenie pátrania a záchrany
Poistenie liečebných nákladov
Úrazové poistenie
Poistenie zodpovednosti  
Asistenčné služby

 

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?