Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

Storno cesty

Ak nemôžete nastúpiť na cestu, stornujte ju bezodklane tam, kde ste ju objednali (napr. v cestovnej kancelárii) a upovedomte súčasne infolinku EURÓPSKEJ (faxom, poštou, e-mailom). Uveďte pri tom nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresu, termín cesty, dátum a dôvod storna, potvrdenie objednávky zájazdu a doklad o poistení. Pri nespôsobilosti nastúpiť na cestu zo zdravotných dôvodov dajte si prosím vystaviť detailný lekársky atest/správu o úraze - použite k tomu formulár "Hlásenie škodovej udalosti pre poistenie storna zájazdu". Priložte hlásenie o chorobe pre zdravotnú poisťovňu.

 

Prerušenie cesty

Hláste sa prosím bezodkladne na infolinku EURÓPSKEJ. Pri prerušení cesty z dôvodu ochorenia/úrazu poistnej osoby nachajte si v mieste dovolenky vystaviť podrobný lekársky atest/správu o úraze.

 

Zmeškanie dopravného prostriedku

Nechajte si potvrdiť príčinu zmeškania dopravného prostriedku. Uschovajte si účty za vzniknuté náklady na cestovanie, prenocovanie a stravu.

 

Oneskorený návrat domov

Nechajte si meškanie potvrdiť. Uschovajte si účty za vzniknuté náklady na cestovanie príp. prenocovanie a stravu.

 

Cestovná batožina

Poškodenie, krádež, zničenie alebo strata: nechajte si škodu bezpodmienečne na mieste písomne potvrdiť - napr. pri lúpeži/krádeži od polície: pri poškodení počas prepravy od prepravcu (napr. leteckej spoločnosti). Potrebné nákupy náhradných vecí pri oneskorenom dodaní batožiny: nechajte si bezpodmienečne oneskorenie potvrdiť prepravcom (napr. letecká spoločnosť) a uschovajte si účty za nákup náhradných vecí. Strata cestovných dokladov/cestovných platobných prostriedkov: Bezodkladne sa hláste na telefónnom čísle núdzového volania EURÓPSKEJ kvôli pomoci, príp. poskytnutia zálohy.
 
 

Pátranie a záchrana

Hláste sa bezodkladne na telefónnom čísle núdzového volania EURÓPSKEJ.

 

Ambulantné ošetrenie

Nahradíme Vám výdavky po odpočítaní účasti zdravotnej poisťovni. Preto prosím, dodajte čo najrýchlejšie účty za lekára a nemocnicu zdravotnej poisťovni. Po spracovaní v zdravotnej poisťovni postúpime podklady EURÓPSKEJ.

 

Náklady na ambulantné lekárske ošetrenie do výšky 100,- si poistený hradí sám. Následne po predložení originálnych účtov za ošetrenie poisťovateľovi, mu budú tieto náklady preplatené

 

Akútny stav ohrozenia života, resp. nemocničná liečba

Hláste sa bezodkladne na telefónnom čísle núdzového volania EURÓPSKEJ. Poradíme Vám a zorganizujeme v prípade potreby Váš prevoz domov. Ak je Váš pobyt v nemocnici krytý inou poisťovňou, môžete si pri nástupe liečby zvoliť namiesto zaplatenia výdavkov na nemocničný pobyt dennú nemocničnú taxu.

 

Zodpovednosť

Nedávajte poškodeným žiadne priznanie viny vo forme písomného alebo ústneho súhlasu, príp. platby a upovedomte najrýchlejšie ako je možné infolinku EURÓPSKEJ

 

Asistencia na cestách

Hláste sa neodkladne na núdzovom telefónnom čísle EURÓPSKEJ.

 

V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí, obráťte sa s dôverou na Vášho delegáta, ktorý Vám poradí, pomôže, prípadne doporučí ďalší postup.